Kvalitet- och miljöpolicy

Kvalitetspolicy

​NKC Manufacturing AB är den självklara partnern för alla tillverkande industriföretag vad det gäller tillverkning, utveckling och kompetens kring hållare och andra avancerade industriprodukter.
NKC Manufacturing Sweden AB strävar efter att tillverka produkter och tillhandahålla tjänster som möter kundernas önskemål och förväntningar. Detta genom att skapa ett levande kvalitetssystem som ständigt utvecklas och förbättras.
Genom god arbetsmiljö bidrar alla i företaget till att ständigt förbättra och utveckla verksamheten.

 

Miljöpolicy

Högsta ledningen ska fastställa organisationens miljöpolicy och säkerställa att den följs inom den definierade omfattningen av miljöledningssystemet.
NKC ska genom medvetenhet och hänsyn till sin omgivning, anställda och kunder verka för ett miljömässigt hållbart samhälle. NKC ska verka för detta genom följande åtaganden:

  • Verksamheten ska minst följa gällande och tillämplig lagstiftning eller andra av bolaget vidtagna åtaganden
  • Genom de anställdas kunskap och medvetenhet om verksamhetens miljöpåverkan ska resursförbrukningen successivt effektiviseras och minskas både inom bolaget och gentemot kunder. Detta gör vi genom ett levande miljöledningssystem som ständigt utvecklas och förbättras
  • Bolagets produkter ska medföra en låg miljöpåverkan med möjlighet till återanvändning och återvinning
  • NKC ska sträva mot att minska mängden producerat farligt avfall och undvika omotiverad användning av kemikalier
  • Miljöpåverkan ska beaktas vid affärsbeslut. I samband med upphandling av underleverantörer ska miljöcertifierade eller motsvarande leverantörer väljas i första hand
  • NKC ska verka som ett föredöme inom branschen vad gäller miljömedvetenhet och miljöpåverkan
  • Regelbundna kontroller av efterlevnad av denna miljöpolicy ska göras. Resultaten ska mätas och rapporteras regelbundet till ägare, anställda och myndighet